Geodetski biro Geo Darko

Vršimo usluge obeležavanja regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija. Takođe Geodetski biro Darko radi obeležavanje objekata na terenu i njihovo praćenje tokom izgradnje.

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija

Obeležavanje objekata na terenu i njihovo praćenje tokom izgradnje.

Geo Darko vrši usluge značavanja regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija uz  korištenje preciznih geodetskih instrumenata,

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija je važan dio geodetskog posla. 

Regulacione linije su linije koje označavaju granice između javne i privatne imovine, a nivelacione linije se koriste za određivanje visinskih razlika i nivoa terena. Građevinske linije su linije koje definišu granice građevinskih objekata, a često se koriste u procesu izgradnje ili rekonstrukcije objekata.

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija je važno kako bi se osigurala precizna podela i planiranje građevinskih objekata, kao i za poštovanje zakonskih propisa u vezi s izgradnjom.

Planirate da gradite?

Geo Darko Geodetski biro Jagodina

Geo Darko svojom stručnošću   odgovorni su  za označavanje položaja objekata i za praćenje tih objekata tokom izgradnje.

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija , na slici je obeležavanje objekata na terenu

Obeležavanje objekata na terenu

Vršimo obeležavanjee položaja objekata korištenjem preciznih geodetskih instrumenata, poput totalnih stanica i GPS-a, kako bi se odredio tačan položaj objekta na terenu. Zatim ove informacije možete da koristite za izradu detaljnih planova tokom faze izgradnje.

Prilikom izgradnje vršimo obeležavanje građevinskih linija

Geodetski biro Geo Darko vrši obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija

Posebno ističemo to da vršimo obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija uz korištenje preciznih geodetskih instrumenata, poput totalnih stanica i nivelira, kako bi se osigurala tačnost i preciznost merenja.

Ukratko, obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija je važan dio geodetskog posla. Geo Darko vam na ovaj način pomaže u preciznom planiranju, podeli i gradnji nekretnina. To svakako zahteva korišćenje preciznih geodetskih instrumenata i metoda. Upravo Geodetski biro Geo Darko osigurava tačnost i preciznost merenja.

Precizno obeležavanje linija takođe pomaže u sprečavanju problema s kasnijim građevinskim radovima, kao što su prekoračenja granica ili kršenje građevinskih propisa.

Saznajte i o ostalim našim uslugama

Geodetski biro Geo Darko Jagodina

Geodetski uređaj za geodetsko snimanje

Geodetski Biro Geo Darko

Projekti

Izrada katastarsko topografskih planova

za potrebe projekta Čista Srbija na lokacijama Kragujevac, Velika Plana, Zabari u ukupnoj duzini od 200km.

Geodetski radovi za potrebe izgradnje objekta

K Kompleks u Jagodini

stambeno poslovni  kompleks sa zatvorenim bazenima Crnjanski u Jagodini

stambenog naselja u ulici Misarska u Svilajncu

Snimanja

Opstina Lučani -200km snimljenih seoskih puteva 

Rečnia korita za potrebe Opstine Lučani- preko 20 km

Vodovodne mreže na lokacijama u Kragujevcu-preko 100 km

Kanalizacione mreže na lokacijama u Kragujevcu -preko 100 km

Elektro mreže u Jagodini i okolini -preko 100 km

Objekata za potrebe ozakonjenja- preko 1000 objekata

Geodetski radovi za potrebe izgradnje kružnog toka

Navip, kruznog toka Kraljevića Marka i kružnog toka Jovanča Micić.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko