Ozakonjenje objekta

Ozakonjenje objekta je složen i dugotrajan proces, ali je izuzetno važan za vlasnike nekretnina u Srbiji. U ovom blog postu, želimo da se osvrnemo na proces ozakonjenja objekta u Jagodini. Na taj način bi našim čitaocima pružili neophodne informacije o tome šta ih očekuje tokom ovog procesa.

Ozakonjenje objekta je složen i dugotrajan proces, ali je izuzetno važan za vlasnike nekretnina u Srbiji.

Prvo, važno je napomenuti da se ozakonjenje objekta odnosi na proces koji omogućava da se nelegalno izgrađeni objekti ozakone. Drugim rečima dobiju upotrebnu dozvolu od nadležnih organa. Ovaj proces je neophodan, jer nelegalni objekti ne mogu biti prijavljeni u katastru. Isto tako ovi objekti se ne mogu prodati bez dokaza o ozakonjenju.

Šta je prvi korak pri ozakonjenju ?

Kada je u pitanju ozakonjenju objekta u Jagodini, prvi korak je da se utvrdi da li je objekat u skladu sa važećim urbanističkim planom. Takođe je bitno da li je u skladu s građevinskim propisima. Ako je objekat izgrađen u skladu sa tim propisima, onda se može preći na naredni korak.

Ukoliko je objekat izgrađen bez dozvole ili nije u skladu sa važećim propisima, neophodno je da vlasnik podnese zahtev za ozakonjenje objekta. Zahtev za ozakonjenje podnosi se nadležnom organu u opštini u kojoj se objekat nalazi.

Šta je prvi korak pri ozakonjenju ?

U zahtevu za ozakonjenje objekta, vlasnik treba da priloži svu neophodnu dokumentaciju. Upravo ta dokumentacija dokazuje da je objekat izgrađen prema važećim propisima i da ispunjava sve potrebne uslove. Ova dokumentacija može uključivati geodetski elaborat, izveštaj o zatečenom stanju i pravo vlasništa. Takođe dokumentaciju kao i dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem je objekat izgrađen.

Nakon podnošenja zahteva, nadležni organ će obaviti inspekciju objekta. Naime nadležni organ će utvrditi da li je objekat izgrađen u skladu sa zakonskim propisima. Ako je objekat izgrađen u skladu sa propisima, nadležni organ će izdati rešenje o ozakonjenju objekta. Najbitije je da je objekat izgrađen pre 2015 godine. Naime upisaće objekat u katastar nepokretnosti.

Ukoliko se tokom inspekcije utvrdi da objekat nije u skladu sa propisima, vlasniku će biti naloženo da izvrši određene izmene . Pored izmena moguće su i dopune na objektu kako bi se uskladio sa zakonskim propisima.

Ukoliko se vlasnik ne pridržava naloga nadležnog organa proces ozakonjenja može se produžiti. Takođe ističemo da isto tako ako ne priloži neophodnu dokumentaciju, proces ozakonjenja može se produžiti ili čak biti obustaviti.

Proces ozakonjenja može se produžiti.

Želimo da naglasimo da je ozakonjenje objekta važan proces. Ozakonjenje vlasnicima nekretnina omogućava da svoju imovinu upišu u katastar i dobiju potrebne dozvole za njenu legalnu upotrebu.

Ukoliko se odlučite da ozakonite svoj objekat, obratite se Geodetskom birou Geo Darko. Dobićete sve potrebne informacije i stručnu pomoć u ovom procesu.

Geodetski biro Geo Darko Jagodina – ozakonjenje objekta

Pružićemo vam sve neophodne informacije o dokumentaciji koju je potrebno prikupiti. Uputićemo vas o koracima koje treba preduzeti kako bi se objekat ozakonio. Budite uporni u procesu legalizacije i pratite sve instrukcije nadležnih organa kako biste uspešno legalizovali svoj objekat.

Koja je razlika između legalizacije i ozakonjenja objekta?

Razlika između ozakonjenja i legalizacije objekta je u samom postupku. Postupkom legalizacije naknadno se dobijala građevinska dozvola. Legalizacijom je omogućeno bilo dobiti upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola je garantovala sigurnost korišćenja objekta. Ozakonjenjem se ništa ne dobija naknadno. Rešenjem o ozakonjenju stiče uslov za upis u registar katastra nepokrentnosti. Na taj način se nelegalno izgrađen objekat ubacuje u legalne tokove. Upravo tako se dolazi do toga kao da je objekat izgrađen na legalan način.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko